ஒளி மற்றும் ஒலி | டிஎன்பிஎஸ்சி | குரூப் 4 | விஏஓ | பொது அறிவியல் !

ஒளி மற்றும் ஒலி


 • ஒளி   எதிரொளிப்புத்   தளத்தில்  படுகின்ற  ஒளிக்கதிர்   - படுகதிர்
 • பெரிஸ்கோப், கலைடாஸ்கோப்போன்றவற்றின்  தத்துவம்  - பன்முக எதிரொளிப்பு
 • ஒரு  ஒளியின்  அலைநீளம்  நான்கு  மடங்காகக்  குறைந்தால்  அதன் சிதறல் அளவு - 256 மடங்கு அதிகரிக்கும்
 • ஒலியின் மதிப்பு எதனைப் பொறுத்து இருக்கும் - வீச்சு
 • செய்தித்தொடர்புச்  சைகைகளை  அனுப்புவதற்குப்  பயன்படுவது  - ஒளிஇழை
 • வெளவால்கள்  தாம்  பறக்கும்  திசையை  எதனைப்  பயன்படுத்தி அறிகின்றன - மீயொலி
 •  முதன்  முதலில்  வளிமண்டல  மூலக்கூறுகளில்  ஒளிச்சிதறல்  பற்றிக் கூறியவர் - லார்ட் ராலே
 • அணுக்கள்  அல்லது  மூலக்கூறுகள்  மீது  பட்டு  சிதறலடைந்த  ஒளி
 • ஃபோட்டான்களைக் கொண்டு எவற்றை எளிதாக அறியலாம்  -  இராமன் விளைவு
 • இராமன்  நிறமாலை  உதவியுடன்  மூலக்கூறு  அமைப்புகள்  பிரிக்கப்பட்டு ………………… வகைப்படுத்தப்படுகின்றன - தனிமங்கள்
 • மனிதனின்  செவியுணர்  ஒலியின்  அதிர்வெண்  நெடுக்கம்  என்ன  -  20 முதல் 20,000 ஹெர்ட்ஸ் வரை
 • ஒளியூட்டப்பட்ட பிளவு போன்ற நேர்ப்போக்கு ஒளி மூலம் உருவாக்கும் அலைமுகப்பு - உருளை வடிவ அலைமுகப்பு
 • நியூட்டன் வளையங்களைப் பயன்படுத்தி திரவத்தின் ………… யை கணக்கிடலாம் - ஒளிவிலகல் எண்
 •  ஈரச்சுப் படிகத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டுத் தருக - மைக்கா
 • ஆய்வுக்  கூடங்களில்  தள  விளைவுற்ற  ஒளியை  உருவாக்கப் பயன்படுவது - போலராய்டு
 • கனடா பால்சமின் ஒன்றின் ஒளிவிலகல் எண் - 1.550


Post a Comment

0 Comments