கணிதம் TNPSC GK Q & A


61. ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து சம தூரத்தில் நகரும் புள்ளியின் நியம பாதை?
  பரவளையம்
  வட்டம்
  நீள்வட்டம்
  நேர்க்கோடு

62. ஒவ்வொரு உட்கோணமும் 135° ஆனால் ஒரு ஒழுங்கான பலகோணத்தின் பக்கங்கள்?
  4
  6
  10
  8

63. ஒரு வட்ட விளக்கப்படத்தில், மையக் கோணம் 60° கொண்ட வட்டத் துண்டு 320 மாணவர்களைக் குறித்தால், மையக் கோணம் 45° கொண்ட வட்டத்துண்டு குறுக்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை?
  240
  220
  210
  230

64. ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் 20 சதவீதமும், அகலம் 20 சதவீதமும் அதிகரிக்கப்பட்டால் அதன் பரப்பளவு?
  44 % கூடும்
  20 % குறையும்
  4 % குறையும்
  மாறாதிருக்கும்

65. 7 அடி ஆரம் கொண்ட ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவு 7 அடி நீளம் கொண்ட ஒரு செவ்வகத்தின் பரப்பளவுக்கு சமம் எனில், செவ்வகத்தின் அகலம்?
  49
  22
  7
  14

66. 12 செ.மீ ஆரம் கொண்ட ஒரு வட்டத்தின் ஆரத்தின் நீளம் 25 % குறைக்கப்படுகிறது. அதன் பரப்பு குறையும் சதவீதம்?
  42.25 %
  43.75 %
  37.5 %
  25 %

67. A ( 4 - 7 ) B ( -1.5 ) ஆகிய புள்ளிகளுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு?
  15
  13
  14
  12

68. log 2 32 ன் மதிப்பீடு?
  5
  16
  4
  8

69. ஓர் அரை வட்டத்தின் ஆரம் 21 செ.மீ. எனில் அரை வட்டத்தின் பரப்பு என்ன?
  693 செ.மீ 2
  108 செ.மீ 2
  140 செ.மீ 2
  210 செ.மீ 2

70. ஒரு புகைவண்டியின் நீளம் 120 மீ. அது 180 மீ நீளமுள்ள பாலத்தை 5 வினாடிகளில் கடக்கின்றது எனில், அதன் வேகம்?
  50 மீ / வி
  60 மீ / வி
  70 மீ / வி
  40 மீ / வி

71. 60 xX = 30 % 1,000 எனில், x ன் மதிப்பு?
  7
  6
  4
  5

72. 5 எண்களின் சராசரி 5, 4 எனில் அந்த 5 எண்களின் கூட்டுத் தொகை?
  26
  27
  28
  கணக்கிட இயலாது

73. 10 நபர்களால் 8 நாட்களில் கட்டி முடிக்கக்கூடிய ஒரு கட்டுமானப் பணியை அரைநாளில் முடிக்க எத்தனை நபர்கள் வேண்டும்?
  115 நபர்கள்
  155 நபர்கள்
  160 நபர்கள்
  100 நபர்கள்

74. 6 இயந்திரங்கள் வேலை செய்து 60 மணி நேரத்தில் ஒரு வேலையை முடிக்கின்றன. 15 இயந்திரங்கள் வேலை செய்தால் எத்தனை மணி நேரத்தில் அதே வேலை முடியும்?
  15 மணி நேரம்
  24 மணி நேரம்
  40 மணி நேரம்
  22 மணி நேரம்

75. 100 மனிதர்கள் 100 வேலையை 100 நாட்களில் செய்தால், 1 மனிதர் 1 வேலையை முடிக்க தேவையான நாட்கள்?
  100 நாட்கள்
  10 நாட்கள்
  50 நாட்கள்
  1 நாள்

76. மூன்று டிராக்டர்கள் ஒன்றாகச் செயல்பட்டு ஒரு நிலையத்தை 16 மணி நேரத்தை உழும். அதே நிலத்தை 8 டிராக்டர்கள் எத்தனை மணிகளில் உழ முடியும்?
  3 மணி நேரம்
  4 மணி நேரம்
  1 மணி நேரம்
  6 மணி நேரம்

77. 4 நபர்கள் ஒரு நாளில் 4 மணி நேரம் வீதம் வேலை செய்து, 4 நாட்களில் ஒரு வேலையை முடிப்பார்கள். 8 நபர்கள் ஒரு நாளில் 8 மணி நேரம் வீதம் வேலை செய்தால், எத்தனை நாட்களில் அந்த வேலையை முடிப்பார்கள்?
  7 நாட்கள்
  2 நாட்கள்
  3 நாட்கள்
  1 நாள்

78. 121 மீ நீளமும் 99 மீ நீளமும் உள்ள இரண்டு புகைவண்டியின் 40 கி.மீ / மணி, 32 கி.மீ / மணி வேகங்களில் எதிரெதிர் திசைகளில் ஓடுகின்றன. அவை ஒன்றையொன்று கடக்க ஆகும் நேரம்?
  14 வினாடிகள்
  10 வினாடிகள்
  15 வினாடிகள்
  11 வினாடிகள்

79. ஒரு கார் முதல் 100 கி.மீ தூரத்தை மணிக்கு 40 கி.மீ வேகத்திலும், அடுத்த 200 கி.மீ தூரத்தை மணிக்கு 60 கி.மீ வேகத்திலும் கடக்கிறது. அதன் சராசரி வேகம் என்ன?
  51.6 கி.மீ / மணி
  51.42 கி.மீ / மணி
  51.00 கி.மீ / மணி
  52.60 கி.மீ / மணி

80. ஒரு மனிதன் 10 கிலோ மீட்டர்கள் வடக்கை நோக்கி நடக்கிறான். அங்கிருந்து தெற்கை நோக்கி 6 கி.மீ. நடக்கிறான். பிறகு அவன் 4 கி.மீ. கிழக்கை நோக்கி நடக்கிறான். எனில் அவன் புறப்பட்ட இடத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரம்
  5 கி.மீ மேற்கு நோக்கி
  7 கி.மீ மேற்கு நோக்கி
  5 கி.மீ வடகிழக்கு நோக்கி
  7 கி.மீ கிழக்கு நோக்கிPost a Comment

0 Comments