பொதுஅறிவு தகவல்கள்


 1. முதன் முதலாக தொழில்புரட்சி நடைபெற்ற நாடு - இங்கிலாந்து
 2. குளோரினிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் மருந்து பொருள் - குளோரோஃபார்ம்
 3. மனிதனுடைய உடல் உறுப்புகளில் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆரோக்கியமாக இருப்பது - மூளையில் உள்ள செல்கள்
 4. எச்.பி.ஜே. பைப்லைன் திட்டமானது எதை கொண்டு செல்ல உருவாக்கப்பட்டது - இயற்கை வாயு
 5. இத்தாலி நாட்டின் தேசிய மலர் - லில்லி
 6. மின் விளக்கை கண்டுபிடித்தவர் - ஹம்ப்ளி டேவி
 7. ஒரு மணி நேரத்தில் 74 கி.மீ வேகத்தில் ஓடுவது - நெருப்பு கோழி
 8. ஏறும்புகள் உள்ள வகைகள் - 14,000 (அவைகள் ஒரு போதும் உறங்குவதில்லை)
 9. நயாகரா நீர்வீழ்ச்சியை கண்டுபிடித்தவர் - லூயிஸ் ஹெனபின்
 10. ஆசியாவில் முதன் முதலாக தொழில் மயமான நாடு எது - ஜப்பான்
 11. சூரிய குடும்பத்தில் அதிக வெப்பமான கிரகம் - புதன்
 12. சுறா மீனின் வாழ் நாள் - 20 முதுல் 30 ஆண்டுகள்
 13. கொசுக்களில் 3500 வகை உள்ளது

Post a Comment

0 Comments