கணிப்பொறி TNPSC GK

1. சட்டப்புறம்பான முறையில் ஒரு கணிப்பொறியியன் வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருளை அணுகுவது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?
  Browsing
  Cracking
  Hacking
  Chatting

2. BPO என்பதன் விரிவாக்கம்?
  Business Publication Online
  Business Process Outsourcing
  Business Publication Outsourcing
  Business Process Online

3. எந்த முறையில் இணையத்தின் வழியே கல்வி கற்றுப் பட்டங்களும், சான்றிதழ்களும் பெற முடியும்?
  Banking
  e - Shopping
  e - Banking
  e - Learning

4. கீழ்கண்டவற்றில் எந்த மரபுரிமத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொடர்புகள் அமைந்துள்ளது?
  Multiple level
  Multilevel
  Multipath
  Singletn

5. கீழ்கண்டவற்றில் எந்த செயற்கூறு இரண்டு சரங்களை ஒப்பிட பயன்படுகிறது?
  strcpy ( )
  cmpstr ( )
  strcmp ( )
  cypstr ( )


Post a Comment

0 Comments