தமிழ் எழுத்து எண் மதிப்புகள் | Tamil En Mathipugal

எண்களுக்களுக்கான தமிழ் எழுத்துக்களை அறிந்து பயன்பெறுவோம்.
1 - க,  2 - உ,  3 - ங,  4 - ச,  5 - ரு,  6 - சு,  7 -  எ,  8 - அ,  9 - கூ,  10 - கo,
11 - கக,  12 - கஉ,   13 - கங,  14 - கச,   15 - கரு,  16 - கசு,  17 - கஎ,  18 - கஅ,  19 - ககூ,  20 - உo
21 - உக,  22 - உஉ,  23 - உங,  24 - உச,  25 - உரு,  26 - உசு, 27 - உஎ,  28 - உஅ,  29 - உகூ, 30 - ஙo
31 - ஙக,  32 - ஙஉ,  33 - ஙங,  34 - ஙச,  35 - ஙரு,  36 - ஙசு, 37 - ஙஎ,  38 - ஙஅ,  39 - ஙகூ, 40 - சo,
41 - சக,   42 - சஉ,  43 - சங,   44 - சச,   45 - சரு,  46 - சசு,  47 - சஎ,   48 - சஅ,  49 - சகூ,  50 - ருo
51 - ருக,  52 - ருஉ,  53 - ருங,  54 - ருச,  55 - ருரு,  56 - ருஎ, 57 - ருஎ,  58 - ருஎ,  59 - ருகூ, 60 - சுo
61 - சுக,  62 - சுஉ,   63 - சுங,   64 - சுச,  65 - சுரு,  66 - சுசு,  67 - சுஎ,   68 - சுஅ,  69 - சுகூ, 70 - எo
71 - எக,  72 - எஉ,   73 - எங,   74 - ஏசு,  75 - எரு,  76 - எசு,  77 - எஎ,   78 - எஅ,  79 - எகூ, 80 - அo
81 - அக,  82 - அஉ,  83 - அங,   84 - அச,  85 - அரு, 86 - அசு,  87 - அஎ,  88 - அஅ,  89 - அகூ, 90 - கூo
91 - கூக,  92 - கூஉ,  93- கூங,   94 - கூச,  95 - கூரு,  96 - கூசு, 97 - கூஎ, 98 - கூஅ, 99 - கூகூ, 100 - கoo

101 - கoக, 102- கoஉ, 103 - கoங, 104 - கoச,  105 - கoரு, 106 - கoசு, 107 - கoஎ, 108 - கoஅ, 109 - கoகூ, 110 - ககo
111 - ககக, 112- ககஉ, 113 - ககங, 114 - ககச,  115 - ககரு, 116 - ககசு, 117 - ககஎ, 118 - ககஅ, 119 - கககூ, 120 - கஉo
121 - கஉக, 122- கஉஉ, 123 - கஉங, 124 - கஉச, 125 - கஉரு, 126 -கஉசு, 127 - கஉஎ, 128 - கஉஅ, 129 - கஉகூ, 130 - கஙo
131 - கஙக, 132- கஙஉ, 133 - கஙங, 134 - கஙச, 135 - கஙரு, 136 - கஙசு, 137 - கஙஎ, 138 - கஙஅ, 139 - கஙகூ, 140 - கசo
141 - கசக, 142- கசஉ, 143 - கசங, 144 - கசச,  145 - கசரு,  146 - கசசு,  147 - கசஎ,  148 - கசஅ,  149 - கசகூ, 150 - கருo
151 - கருக, 152- கருஉ, 153 - கருச, 154 - கருச, 155 - கருரு, 156 - கருஎ, 157 - கருஎ, 158 - கருஅ, 159 - கருகூ, 160 - கசுo
161 - கசுக, 162- கசுஉ, 163 - கசுங, 164 - கசுச, 165 - கசுரு, 166 - கசுசு, 167 - கசுஎ,  168 - கசுஅ, 169 - கசுகூ, 170 - கஎo
171 - கஎக, 172- கஎஉ, 173 - கஎங,  174 - கஏசு, 175 - கஎரு, 176 - கஎசு, 177 - கஎஎ,  178 - கஎஅ, 179 - கஎகூ, 180 - கஅo
181 - கஅக, 182- கஅஉ, 183 - கஅங, 184 - கஅச, 185 - கஅரு, 186 - கஅசு, 187 - கஅஎ, 188 - கஅஅ, 189 - கஅகூ, 190 - ககூo
191 - ககூக, 192- ககூஉ, 193 - ககூங, 194 - ககூச, 195 - ககூரு, 196 - ககூசு, 197 - ககூஎ, 198 - ககூஅ, 199 - ககூகூ, 200 - உoo

Post a Comment

0 Comments