சத்துக் குறைபாடு - நோய் - காரணம்

சத்துக் குறைபாடு - நோய் - காரணம்


 • புரத குறைபாட்டால் வரும் நோய் குவஷியோர்கர்,மராஸ்மஸ்
 • வைட்டமின் A – மாலைக்கண் நோய்
 • வைட்டமின் B – பெரி -பெரி
 • வைட்டமின் C - ஸ்கர்வி
 • வைட்டமின் D - ரிக்கட்ஸ்
 • வைட்டமின் E - மலட்டுத்தன்மை
 • வைட்டமின் K – இரத்தம் உறையாமை
 • இரும்பு - இரத்தம் உறையாமை
 • அயோடின் – முங்கழுத்துக் கழலை
 • சளி – ரைனோ வைரஸ்
 • இளம்பிள்ளைவாதம் – போலியோ வைரஸ்
 • சின்னம்மை வாதம்- ஹெர்ப்ஸ்வைரஸ்
 • வெறிநாய்க்கடி – ரேப்டோ வைரஸ்

Post a Comment

0 Comments