ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு 2020 பாடத்திட்டம்

தமிழ்நாடு அரசு ஆசிரியர் பணியாளர் தேர்வாணையம் ஆசிரியர் தகுதித்  தேர்விற்க்குரிய பாடத்திட்டம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. கடினமான பாடங்களைக் கருத்தில் கொண்டு தலைப்புகள் வழியாக சென்று திட்டமிடுங்கள். தேர்வு பாடத்திட்டத்தின் படி உங்கள் படிப்பின் முன்னேற்பாட்டிற்கான ஒரு அட்டவணை திட்டமிடலாம். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பாடத்திட்டத்தை பயன்படுத்தி பரீட்சைக்கு தயாராகலாம்.

குழந்தை மேம்பாடும் கற்பித்தல் முறைகளும்


  • கல்வி உளவியல் (Nature of Educational Psychology)
  • மனித வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு (Human Growth and Development)
  • கற்றல் (Learning)
  • அறிவாற்றல் அபிவிருத்தி(Cognitive Development)
  • சமூக, உணர்ச்சி மற்றும் ஒழுக்க அபிவிருத்தி கற்றல்(Social, Emotional and Moral Development)
  • ஊக்கம் மற்றும் குழு இயக்கவியல்(Motivation and Group Dynamics)
  • புலனாய்வு மற்றும் படைப்பாற்றல்(Intelligence and Creativity)
  • ஆளுமை மற்றும் மதிப்பீடு(Personality and Assessment)
  • வழிகாட்டல் மற்றும் ஆலோசனை(Guidance and Counselling)
  • மன ஆரோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம்(Mental Health and Hygiene)


ஆங்கிலம்


ஆங்கிலம் பாடத்திட்டம் தமிழ்நாட்டு அரசு  VI, VII & VIII  ஆம் வகுப்பு பாடங்களை படித்து தயாராகலாம்.

கணிதம்


கணிதம் பாடத்திட்டம் தமிழ்நாட்டு அரசு  VI, VII & VIII  ஆம் வகுப்பு பாடங்களை படித்து தயாராகலாம்.

tet exam syllabus 2020

அறிவியல்


அறிவியல் பாடத்திட்டம் தமிழ்நாட்டு அரசு  VI, VII & VIII  ஆம் வகுப்பு பாடங்களை படித்து தயாராகலாம்.

சமூக அறிவியல்


சமூக அறிவியல் பாடத்திட்டம் தமிழ்நாட்டு அரசு  VI, VII & VIII  ஆம் வகுப்பு பாடங்களை படித்து தயாராகலாம்.
Sl.No Name of the Test Teachers of Classes
1 Paper I  Classes I to V
(Secondary Grade Teachers)
2 Paper II Classes VI to VIII
(Graduate Teachers)
TET தாள்-I இன் கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் :
Sl.No. Content (All Compulsory) MCQs Marks
1 Child Development and Pedagogy
(relevant to age group 6 – 11)
30 30
2 Language I – Tamil/Telugu/Malayalam/Kannada/Urdu 30 30
3 Language II – English 30 30
4 Mathematics 30 30
5 Environmental Studies 30 30
Total 150 150
TET தாள்-II இன் கட்டமைப்பு மற்றும் உள்ளடக்கம் :
Sl.No. Content MCQs Marks
1 Child Development and Pedagogy – relevant to the age Group 11 – 14 Years (Compulsory) 30 30
2 Language I – Tamil/Telugu/Malayalam/Kannada/ Urdu (Compulsory) 30 30
3 Language II – English (Compulsory) 30 30
4 a) For Mathematics and Science Teacher:
Mathematics and Science
or
b) For Social Science Teacher:
Social Science
or
c) Any Other Teacher [(a) or (b)]60 60
Total  150 150

Post a Comment

0 Comments