பொருத்தமான சொல்லை தேர்ந்தெடுத்தல் | பொதுத்தமிழ்

Poruthamana Sollai therntheduthal | TNPSC Pothu Tamil 2017


இங்கு 200க்கும் மேற்பட்ட சொற்கள் பொருத்தமான சொல்லைத் தேர்ந்தெடுத்தல் பகுதிக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
 • சூகம் – தாமரை
 • சூலை – கொடிய வயிற்றுநோய்
 • சூழ்ந்துகொளல் – நட்பாக்கிக் கொள்ளுதல்
 • சூழ்வார் – அறிவுடையார்
 • சூழ்விதி – நல்வினை
 • சூருடை கானகம் – அச்சம் தரும் காடு
 • சூல்உளை – கருவைத்தாங்கும் துன்பம்
 • கூனல் – வளைந்த
 • கூகை – கோட்டான்
 • கூம்பும் – வாய்ப்பற்ற
 • கூவா முன்னர் – அழைக்கும் முன்னர்
 • கூர – மிக
 • கூற்று – எமன்
 • கூண்ட – சேர்ந்த
 • மூத்த – முதிர்ந்த
 • இடிக்கும் – கடிந்துரைக்கும்
 • இடிப்பார் – கடிந்து அறிவுரை கூறும் பெரியார்
 • இடித்தல் – கடிந்துரைத்தல்
 • இன்னா – தீய
 • இன்னா – தீங்கு
 • இன்னாச்சொல் – தீய சொல்
 • இன்னல் – துன்பம்
 • இன்புறூஉம் – இன்பம் தரும்
 • இன்மை – வறுமை
 • இன்சொல் – இனியசொல்
 • இன்சொலன் – இனிய சொற்களைப் பேசுபவன்
 • இன்சொலினிதே – இனிய சொற்களைப் பேசுதலே
 • இனிய – நன்மை
 • இனிதின் – இனிமையானது
 • இந்து – நிலவு
 • இந்து – சந்திரன்
 • இந்தனம் – விறகு
 • இகழ்வார் – இழிவுபடுத்துவோர்
 • இகுசு – மூங்கில்
 • இகல் – பகை
 • இயைந்தக்கால் – கிடைத்தபொழுது
 • இமையவர் – தேவர்
 • இடையல் – துகில்
 • இழைத்துணர்ந்து – நுட்பமாக ஆராய்ந்து
 • இசைபட – புகழுடன்
 • இசைபெறுதல் – புகழ்பெறுதல்
 • இளைப்பாறுதல் – ஓய்வெடுத்தல்
 • இறை – தலைவன்
 • இறைஞ்சி – பணிந்து
 • இறைஞ்சி – வணங்கி
 • இறைச்சி – வணங்கி
 • இதனி – வெற்றிலை
 • இம்மை – இப்பிறவி
 • இமயன் – கூற்றுவன்
 • இட்டீடு – விவாதம்
 • இடுக்கண் – துன்பம்
 • இடர் – இன்னல்
 • இடர் – துன்பம்
 • இடும்பை – துன்பம்
 • இடங்கர் – முதலை
 • இழுக்கம் – ஒழுக்கம் இல்லாதவர்
 • இளிவன்று – இழிவானதன்று
 • இளவல் – தம்பி
 • இவுளி – குதிரை
 • இவண்நெறியில் – இவ்வழியில்
 • இரந்து செப்பினான் – பணிந்து வேண்டினான்
 • இருநிறம் – அகன்ற நெஞ்சு
 • இருநிலம் – பெரிய உலகம்
 • இருநிலம் – பெரிய நிலம்
 • இருநிலம் – பெரியழகு
 • இருப்பாணி – இரும்பு ஆணி
 • இருப்புமுளை – ஆணியின் நுனி
 • இருத்தி – இருப்பாயாக
 • இரும்பனை – பெரிய பனை
 • இரும்பொறை – பெரும்பொறுமை
 • இரட்சகர் – காப்பவர்
 • இரட்சித்தானா? – காப்பாற்றினானா?
 • இருள் – பகை
 • இரவி – சூரியன்
 • இறந்தார் – வரம்பு கடந்தவர்
 • இறப்பினை – பிறர் செய்த துன்பத்தை
 • இறுவரை – முடிவுக்காலம்
 • இல் – இல்லை
 • இல்லார் – ஏழை
 • இணக்கவரும்படி – அவர்கள் மனம் கனியும்படி
 • ஈயப்படும் – அளிக்கப்படும்
 • ஈயும் – அளிக்கும்
 • ஈன்றல் – தருதல், உண்டாக்குதல்
 • ஈனும் – தரும்
 • ஈனும் – தரும்
 • ஈனல் – கதிர்
 • ஈகம் – சந்தனமரம்
 • ஈர்கிலா – எடுக்க இயலாத
 • ஈர்த்து – அறுத்து
 • ஈதல் – கொடுத்தல்
 • ஈம் – தண்ணீர்
 • ஈட்டம் – கூட்டம்
 • ஈட்டம் – தொகுதி
 • ஈங்கதிர் – சந்திரன்
 • ஈஞ்சு – ஈச்சமரம்
 • ஈரிருவர் – நால்வர்
 • ஈறு – அழிவு
 • ஈறு – எல்லை
 • ஈறிலி – கடவுள்
 • ஈண்டிய – ஆய்ந்தறிந்த
 • ஈண்டு – இவ்விடம்
 • யாக்கை – உடம்பு
 • யார் மாட்டும் – எல்லாரிடமும்
 • யாணர் – புதுவருவாய்
 • உய்ய – பிழைக்க
 • உய்த்து – செலுத்தி
 • உய்ம்மின் – பிழைத்துக்கொள்ளுங்கள்
 • உயர்ந்தன்று – உயர்ந்தது
 • ஊன் – தசை
 • உன்னி – நினைத்து
 • உன்னேல் – நினைக்காதே
 • உகு – சொரிந்த
 • உகந்த – விரும்பிய
 • ஊகம் – பெண்குரங்கு
 • உபகாரத்தான் – பயன்கருதாது உதவுபவன்
 • உபாயம் – வழிவகை
 • உடையார் – செல்வர்
 • உழை – மீன்
 • உழை – ஒருவகை மான்
 • உறைதல் – தங்குதல்
 • உலையா உடம்பு – தளராத உடல்
 • உதயம் – கதிரவன்
 • ஊதம் – யானைக் கூட்டம்
 • உதிரம் – குருதி
 • உம்பரார் பதி -தேவர்தலைவன்
 • உடற்சி – கோபம்
 • உழுபடை – வேளாண்மை செய்யப் பயன்படும்;
 • உழுவை – புலி
 • உழுவை – ஆண்புலி
 • ஊழி – உலகம்
 • உசா – ஆராய்தல்
 • ஊசி – எழுத்தாணி
 • ஊசலாடுற்றாள் – மனம் தடுமாறினாள்
 • உள்வேர்ப்பர் – மனத்தினுள் மறைத்து வைத்திருப்பர்
 • உள்ளி – வெங்காயம்
 • உளவாக்கல் – உண்டாக்குதல்
 • உவந்து செய்வோம் – விரும்பிச் செய்வோம்
 • உவப்ப – மகிழ
 • உவணி – வாள்
 • உரு – வடிவம்
 • உரன் – திண்ணிய அறிவு
 • உருகுவார் – வருந்துவார்
 • உரும் – இடி
 • உரவோர் – மனவலிமையுடையோர்
 • ஊறு – புலன்களின் இயல்பு
 • ஊற்றுக்கோல் – ஊன்றுகோல்
 • உற்றுழி – தேவையான பொழுது
 • உறுதி – உளஉறுதி
 • உறுபொருள் – அரசு உரிமையால் வரும்பொருள்
 • உல்குபொருள் – வரியாகு வரும் பொருள்
 • உலகம் – உயர்ந்தோர்
 • உண்டனெம் – உண்டோம் என்பதற்குச் சமமானது
 • உண்பொழுது – உண்ணும்பொழுது
 • உணா – உணவு
 • உணர்வு – நல்லெண்ணம்
 • உணர்வு – அறிவியல் சிந்தனை
 • நூற்கழகங்கள் – நூலகங்கள்
 • நயன் – நேர்மை
 • நயன்ஈன்று – நல்ல பயன்களைத் தந்து
 • நயனம் – கண்கள்
 • நயம் – இன்பம்
 • நயம்இல – இனிமையற்ற
 • நன்னுதல் – அழகிய நெற்றி
 • நன்றி – உதவி
 • நன்றி – நன்மை
 • நனி – மிகுதி
 • நுந்தை – நும் தந்தை
 • நுகர்வு – இன்பதுன்ப நுகர்ச்சி
 • நகுதல் – சிரித்தல்
 • நகல்வல்லர் – சிரித்து மகிடிநபவர்
 • நாயகன் – தலைவன்
 • நாடி – விரும்பி
 • நாத்தொலைவில்லை – சொல் சோர்வின்மை
 • நாமம் – பெயர்
 • நாமம் – பெயர்
 • நாழி – அளவுப்பெயர்
 • நாளிகேரம் -தென்னை
 • நாவாய் – படகு
 • நாவாய் – படகு
 • நாவலன் – புலவர்
 • நாற்றம் – நறுமணம்
 • நாண் – நாணம்
 • நாணிடவும் – வெட்கப்படவும்
 • நகை- புன்னகை
 • நகையுள்ளும் – விளையாட்டாகவும்
 • நடை – சாலையில் செல்லும் வண்டிகள்
 • நுதல் – நெற்றி
 • நுதல்விழி – நெற்றிக்கண்
 • நம்பி – தருமி
 • நமன் – எமன்
 • நட்டல் – நட்புக்கொள்ளுதல்
 • நடுநாள் யாமம் – நள்ளிரவு
 • நடலை – துன்பம்
 • நடுவன் – எமன்
 • நீடிய – தீராத
 • நீக்கல் – அழித்தல்
 • நீர் – கடல்
 • நீர்வார்கண் – நீரொழுகும் கண்கள்
 • நிறை – சால்பு
 • நிறை – எடை
 • நிறை – ஒழுக்கம்
 • நிறை ஒழுக்கம் – மேலான ஒழுக்கம்
 • நிறைகோல் – துலாக்கோல்
 • நிலைபெறுத்தல் – காத்தல்
 • நித்தம் – நாள்தோறும்
 • நிதி – செல்வம்
 • நிவேதனம் – படையலமுது
 • நிழற்றிய – நிழல் செய்த
 • நீங்கலா – இடைவிடாது
 • நீரவர் – அறிவுடையோர்
 • நிற்க – கற்றவாறு நடக்க
 • நில்லாமை – நிலையாமை
 • நிணம் – கொழுப்பு(இறைச்சி)
 • நவ்வி – மான்
 • நவில்தொறும் – கற்கக்கற்க
 • நற்றிறம் – அறநெறி
 • நறவம் – தேன்
 • நல்கினார் – அளித்தார்
 • நல்லை – நல்லதாக இருக்கிறாய்;
 • நண்பு – நட்பு
 • நுணங்கிய – நுட்பமாகிய
 • நுணங்கிய நூல் – நுண்ணறிவு நூல்கள்

Post a Comment

0 Comments