வைணவமும், சைவமும் வழிபடும் மந்திரம் எது?

வைணவமும், சைவமும் வழிபடும் மந்திரம்:

1. பன்னிருதிரு முறை
2. நாலாயிர திவ்வியப்பிரபந்தம்

Post a Comment

0 Comments